Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig voor evenementen in 2018 en 2019

Deelname:
Artikel 1 : Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elke Overeenkomst
a) Evenement: het door Follow Us Events in enig jaar te organiseren Be Creative! Beurs
b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het Evenement
c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
d) Organisator: de rechtspersoon (in deze Follow Us) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is
aangegaan
Artikel 2: Deelname bedrijf
2.1 Een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze één of meerdere
Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
2.2 De deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij daartoe ontvangen bevestging (digitale aanmelding) volledig en naar waarheid heeft ontvangen, indien het inschrijfgeld
2.3 Inschrijfgeld wordt in tweeën gefactureerd. 1x bij reservering en 1 x 30 dagen voor aanvang beurs.
voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene
Voorwaarden.
2.4 De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht)
besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.4 De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/ of locatie van het Evenement wijzigen.
2.5 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te
verplaatsen naar een andere datum en/ of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de
door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
2.7 De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
2.8 Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze
overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de
Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via followus.nl. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk een
week voorafgaand aan het Evenement. Overschrijving naar een andere editie is niet mogelijk.
2.9 De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel of vrijwilligers van het Evenement
opvolgen.
3.1 Een Deelnemend Bedrijf kan zijn:
a) Rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de beursdag
onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en
Fabrieken in Nederland;
b) Ondernemingen, geen rechtspersonen zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan
de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van
Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c) Publieksrechtelijke rechtspersonen als bedoelt in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
3.2 De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet voldoen aan
voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te
weigeren tot deelname toe te laten.        
3.3 Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen, spikes of op blote
voeten. 
3.4 De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator
zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Deelname aan het Evenement geschied voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor
enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan het
Evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijkse schadesoorten
in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor
schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter
zake van die schade uitkeert.
4.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande
mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/ haar deelname aan het
Evenement.
4.4 De Deelnemer verkaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/ zij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training
en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
4.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden
als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname
aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid
voor bedoelde schade.
4.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden
door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
4.7 Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de
Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders
bepaald door de Organisator.
4.8 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
4.9 De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht)
besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen. Bij herhaaldelijk, of ernstige, misdragingen houd de
Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder
daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
Artikel 5: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en
verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke,
waarop de Deelnemer zichbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen
van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoel gebruik vindt om niet plaats. Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator (dan wel een door
de Organisator ingehuurd derde, in dit geval MyLaps), opgenomen in een bestand. Door deelname aan een
Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het
inschrijfformulier/ digitale aanmelding door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken
van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot
openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn/ haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel
van publicatie in dagbladen en via internet.
5.2 De Deelnemer is bij deelname aan het Evenement, zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/ haar
persoonlijke gegevens. Bij onjuistheid is de Deelnemer zelf verantwoordelijk dit uiterlijk drie weken
voorafgaand aan het Evenement schriftelijk te wijzigen.
Artikel 6: Beeldmateriaal
De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer of omstander
gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook met daarbij de eigenaar of
bron te vermelden.
Artikel 7: schoonmaakbeleid
7.1 Deelnemer van het Evenement dient zijn/ haar afval te deponeren in de daartoe bestemde
prullenbakken/ containers/ afvalbakken
7.2 Deelnemer van het Evenement dient zijn/ haar behoefte te doen in de daarvoor bestemde toiletten
7.3 Deelnemer van het Evenement dient met mensen en dieren respectvol om te gaan, hieronder valt ook het gebruik
van het straat, strand, de zee, als de duinen en de omgeving.
7.4 Bij het overschrijven van artikel 7.1, 7.2, 7.3 leidt dit direct tot het stoppen van de activiteit/ deelname
aan het Evenement.
Artikel 8: Facturatie
Een maand voor het event aanvangt ontvangt deelnemer een factuur en ontvangen binnen 14 dagen betaling. 
8.1 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, ook niet bij verhindering aan het Evenement. 
8.2 Annulering van 61 dagen tot 31 dagen voor aanvang van de beurs: 50% van de deelnamekosten.
8.3 Binnen 30 dagen tot aan het event is niet meer mogelijk i.v.m. huur ruimte locatie.Of tegen betaling van 100% van de deelname kosten
8.4 De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht)
besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze
9.4 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende
rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.5 Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam).


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kommas26/domains/followus.nl/public_html/templates/followus_v16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/kommas26/domains/followus.nl/public_html/templates/followus_v16/html/modules.php on line 39

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de Followus nieuwsbrief en ontvang regelmatig een nieuwsoverzicht van ons

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/kommas26/domains/followus.nl/public_html/templates/followus_v16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/kommas26/domains/followus.nl/public_html/templates/followus_v16/html/modules.php on line 39